Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Astronomický klub pre deti a mládež

19.11.2017 | 18:00:00

5.12.2017 (utorok) od 17.30 do 19.00

V tomto roku sme založili pre mladých záujemcov o astronómiu KLUB. Od 18.1. 2017 sme sa začali stretávať vždy v utorok od 17.30 do 19.00, s periodicitou každé dva týždne. Po polroku môžeme povedať, že počet nádejných astronómov sa ustálil na 10, pričom sú rôzneho veku - od žiakov 4. ročníka po deviataka. Klub odborne zastrešujú astronómovia Miestnej organizácie Slovenského zväzu astronómov v Nitre.
 
§ stretnutia sa konajú v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre, Fatranská 3
§ dvakrát do mesiaca – každý druhý utorok o 17.30, v trvaní cca 1,5 hod.
§ pre začiatočníkov i pokročilých (zatiaľ sú takmer všetci začiatočníci, jeden mierne
  pokročilý, jeden viac, ten je dokonca úspešný riešiteľ v súťaži Čo vieš
  o hviezdach?)
§ súčasťou môže byť, na základe záujmu, aj príprava na súťaž Čo vieš o hviezdach?
§ máme možnosť praktických pozorovaní vo hvezdárni KOS v Nitre
§ poplatok je 0,50 € na stretnutie, prijímame aj kultúrne poukazy, platí sa polrok
  v celku – od IX. do XII. = 3,50€
 
Za predchádzajúcich 6 mesiacov sme sa stihli počas 11-tich klubových stretnutí dotknúť tém – slnečná sústava, súhvezdia, dejiny astronómie, história kozmonautiky, významní astronómovia a základy optiky. Témy budeme rozširovať, ale aj vracať sa k prebraným, aby sa nám to dobre uložilo do pamäte a aby sme priblížili témy rôznym vekovým kategóriám.
 
Dátumy stretnutí vychádzajú na druhý polrok 2017 nasledovne:
12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12.
Klub je otvorený aj ďalším záujemcom.
 
informujte sa u nás a záujem, prosím, nahláste Jana Ondrušková
                                                                      jana.ondruskova@kosnr.sk 
                                                                      0911 540 016, 037 733 5988 
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television